Witamy na stronie SmartOptic
Prowadzimy hurtownie opraw okularowych od 1989 r.
Pocz¹tkowo dzia³alnoœæ sw¹ opieraliœmy na produkcji opraw okularowych oraz okularów przeciws³onecznych. Od 2003 r. ofertê sw¹ wzbogaciliœmy o hurtownie szkie³ oraz profesjonaln¹ szlifierniê szkie³ okularowych.
Ponad piêtnastoletnie doœwiadczenie w bran¿y optycznej pozwoli³o nam poznaæ gusta i oczekiwania klientów zarówno na rynku polskim jak i europejskim
.
 

hurtownia okularów, okulary oprawki, oprawki okularowe